Op welke drie verwezenlijkingen mag de kiezer u over zes jaar afrekenen?

Meer Gentenaars die fietsen en stappen - en dat comfortabeler en veiliger. Daarom blijven we investeren in fiets- en voetgangersinfrastructuur. Verscheidene fietsstraten en snelfietspaden worden gerealiseerd en trottoirs zijn zoveel mogelijk vrij van obstakels. In het centrum kan er vaak geen auto meer bij, Gent moet dus autoluwer. Er vallen te veel verkeersslachtoffers in Gent. Onder meer met de politie zetten we acties op rond verkeersveiligheid. Sommige kruispunten en wegen moeten we herinrichten. De moeilijke of gevaarlijke punten ? zeker voor fietsers en voetgangers - willen we zoveel mogelijk wegwerken. Die punten maken bijvoorbeeld dat sommigen de fiets niet nemen. Bij openbare werken moeten we oog hebben voor de leefbaarheid. We streven naar minder voelbare hinder en een betere toegankelijkheid bij werken. Meer en betere contacten met zowel aannemers, als buurtbewoners, plaatselijke middenstand en buurtscholen zijn daarin cruciaal.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar