15 jul 2016

Circulatieplan versterkt na intense dialoog met stakeholders

Al sinds de debatavonden in het najaar van 2014 is de Stad Gent in voordurende dialoog met bewoners, ondernemers en andere stakeholders over het Mobiliteitsplan en Circulatieplan. Een recente reeks van gesprekken met bewoners, handelaars, zorgverstrekkers leidt nu tot een aantal verfijningen van het Circulatieplan. "Het Circulatieplan is een duidelijke stellingname van het stadsbestuur en we willen op dat elan voortgaan, maar we vinden het ook belangrijk om rekening te houden met de adviezen," zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. De oplossingsgerichte dialoog is gevoerd tussen maart en juni 2016 en maakt onderdeel uit van het participatietraject dat is gestart met debatavonden over het Mobiliteitsplan in het najaar van 2014, gevolgd door huiskamergesprekken over het Mobiliteitsplan, een openbaar onderzoek, gespreksavonden in alle wijken over het Circulatieplan en een hele reeks bilaterale gesprekken."Door de oppositie wordt graag de perceptie gecreëerd dat we niet luisteren naar de bekommernissen van de mensen, dat er geen inspraak is en we teveel overtuigd zijn van ons eigen gelijk," zegt schepen Filip Watteeuw. "Alle experts zijn het erover eens dat dit plan, inclusief alle flankerende maatregelen rond P+R's en een betere doorstroming op de R40, een goede zaak is voor de bereikbaarheid van de binnenstad en Gent in het algemeen. Tegelijkertijd hebben we heel goed geluisterd naar de bewoners, handelaars en anderen en het plan al op verschillende momenten en op verschillende punten gevoelig bijgestuurd om het nog sterker te maken." 

Ook tijdens de recente oplossingsgerichte dialoogronde luisterde de Stad naar de bekommernissen van de verschillende doelgroepen en nam de Stad nota van concrete vragen en bezorgdheden. De hoofdopmerkingen gingen over het vergunningenbeleid, de bereikbaarheid van de binnenstad, mobiliteit binnen de voetgangerszones, de knippen en de doorstroming van de R40.

Nadien ging het Mobiliteitsbedrijf aan de slag met deze feedback. Het resultaat zijn enkele concrete verfijningen binnen de krijtlijnen van het Circulatieplan.

Concrete aanpassingen per sector

 • Professionele zorgverstrekkers hebben 24 uur op 24 toegang tot de voetgangerszone. Ze mogen ook door de knippen rijden. Toch wordt aan de zorgorganisaties gevraagd om de interne organisatie af te stemmen op het nieuwe Circulatieplan, door bijvoorbeeld huisbezoeken binnen een bepaalde sector te clusteren.
 • De bewoners van het voetgangersgebied zullen via alle ingangen van het voetgangersgebied hun woning kunnen bereiken. In het eerste voorstel moesten zij enkele poorten kiezen om binnen te rijden. Die verplichting vervalt. Tegelijkertijd kunnen zij via een online platform (de 'bezoekersapp') onder bepaalde voorwaarden zelf vergunningen voor het voetgangersgebied toekennen aan bezoekers.
 • De Dienst Economie werkt aan de uitbouw van een specifiek distributieplatform, waarbij logistieke bedrijven, handelaars en leveranciers kunnen aansluiten indien ze duurzaam en geclusterd leveren aan klanten in de voetgangerszone. Voertuigen binnen dit platform die aan de voorwaarden voldoen, mogen door de knippen rijden, kunnen van alle toegangspoorten tot het voetgangersgebied gebruik maken en mogen ook overdag leveren.
 • Aannemers die voor een lange periode werken uitvoeren in de voetgangerszone kunnen hun vergunning op een eenvoudige manier verlengen. Hun gegevens blijven gekend, zodat verlengen nog vlotter gaat.
 • Vrijwilligers die minder mobiele mensen vervoeren, kunnen een vergunning aanvragen om de voetgangerszone in te rijden. De MinderMobielenCentrale en de taxi's hebben 24/24 toegang tot het voetgangersgebied en minder mobiele bewoners van het voetgangersgebied kunnen via een online platform bezoekers en mantelzorgers toegang verlenen tot het voetgangersgebied. Uiteraard blijft ook het loket van het Mobiliteitsbedrijf bestaan voor mensen zonder toegang tot internet. Hetzelfde geldt voor de maaltijdbedeling: zowel professionele zorgverleners, mantelzorgers als cateringbedrijven kunnen - afhankelijk van hun statuut - een vergunning krijgen voor het voetgangersgebied. Het parkeer-en-zorg-systeem wordt uitgebreid, zodat niet alleen officiële zorgverstrekkers, maar ook erkende mantelzorgers en erkende vrijwilligers hiervan gebruik kunnen maken. Met een zorgverstrekkerskaart kunnen vrijwilligers en mantelzorgers op betalende plaatsen gedurende 2 uur gratis parkeren.
   
 • Specifiek voor senioren en mensen die minder goed te been zijn, worden er zogeheten 'people movers' ingezet. Dat zijn kleine en milieuvriendelijke busjes die stapvoets binnen de voetgangerszone rijden om mensen over kortere afstanden te verplaatsen. Er is daarvoor recent een oproep gelanceerd en de busjes moeten operationeel zijn tegen de invoering van het Circulatieplan.
 • Er wordt ook werk gemaakt van 'parkeerhubs' voor personen met een beperking. Parkeerhubs zijn plaatsen aan de rand van de voetgangerszone waar korte tijd kan geparkeerd worden, waardoor deze mensen zich niet zo ver hoeven te verplaatsen.
 • De verdere uitbouw van de park-and-rides was zowel voor de vastgoedsector als voor de horeca en handelaars een belangrijk stokpaardje. Daarom breiden we op korte termijn de park-and-rideplaatsen fors uit tot 1.350 plaatsen op 12 locaties. Dat is een quasi verdrievoudiging van het huidige aantal. Daarna komen er nog extra locaties bij, die nu volop worden voorbereid. De locaties hebben een vlotte verbinding via het openbaar vervoer of de fiets. Op de locaties waar er geen vlotte verbinding is met het openbaar vervoer, wordt een shuttledienst ingelegd. Ook daarvoor is recent een oproep gelanceerd.

 

Overkoepelende verfijningen

 • Alle aanvragen voor vergunningen zullen via een online platform verlopen dat makkelijk in gebruik is en geen papiermolen met zich meebrengt. Dit systeem wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Zoals eerder gezegd zullen bewoners, maar bijvoorbeeld ook de hotels in de binnenstad, via dit platform zelf kunnen regelen dat hun bezoekers en klanten een vergunning krijgen voor het voetgangersgebied. Uiteraard blijft ook het loket van het Mobiliteitsbedrijf bestaan voor mensen die geen toegang hebben tot internet.
 • Op de hoofdinvalsroutes voor de fiets binnen de R40, zoals de Coupure-Links en de Molenaarsstraat, komen er fietsstraten: hier zijn auto's welkom, maar hebben fietsers voorrang. In sommige straten wordt het fietsen in twee richtingen uitgebreid, zoals in de Holstraat, Schoolkaai Reep. Fietsers mogen verkeersvrije straten (Langemunt, Donkersteeg, Mageleinstraat, Koestraat en Kalandeberg) binnen bepaalde tijdsvensters niet inrijden. Deze straten worden niet fysiek afgesloten, maar er komen wel informatieborden met een alternatieve route.
 • In augustus 2016 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Gent met verschillende werken op de Gentse stadsring (R40) om de huidige capaciteit van de stadsring (R40) te vergroten. De ingrepen zijn belangrijk in aanloop naar het Circulatieplan. De werken starten in augustus 2016 en moeten nog voor de invoering van het Circulatieplan afgerond zijn. Meer info over de specifieke werken vindt u opwww.wegenenverkeer.be/R40Gent

 

Gesprekken met buurten en wijken
Het stadsbestuur luisterde niet enkel naar de feedback van belangenorganisaties en het middenveld. De Stad legde haar oor ook te luister bij bewoners van verschillende wijken, waaronder Rabot, Ham, Prinsenhof en Coupure.

Na overleg met verschillende bewonersgroepen en andere stakeholders zijn voor deze wijken de plannen aangepast zodat ze meer tegemoet komen aan de verzuchtingen, maar tegelijkertijd ook de principes van het Circulatieplan niet ondergraven. De Stad wil op korte termijn de specifieke circulatiewijzigingen voor deze wijken kenbaar maken, maar wil eerst de tijd nemen om de plannen voor te leggen aan de bewoners. Dat zal gebeuren in de periode augustus-september.

 

Efficiënt communiceren
Uit de gesprekken blijkt dat de verschillende sectoren, belangengroepen of bewoners dikwijls nood hebben aan gesegmenteerde informatie, op maat van hun specifieke noden en bekommernissen. Daarom zal de Stad gebruik maken van de specifieke communicatietools per sector om alle betrokkenen gericht te informeren.

Uitgebreid participatietraject
'Wij vinden het belangrijk dat Gentenaars voortdurend hun opinie en adviezen kunnen geven aan het stadsbestuur over het Circulatieplan,' zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. 'Het Circulatieplan is een duidelijke stellingname van het stadsbestuur en we willen op dat elan voortgaan, maar we vinden het ook belangrijk om rekening te houden met de adviezen.'

Na de invoering van het Circulatieplan, op 3 april 2017, wordt de oplossingsgerichte dialoog vervangen door kwalitatieve bevragingen van Gentenaars en bezoekers. Die helpen om mogelijke knelpunten te detecteren en aan te passen. Ook het burgerkabinet wordt een belangrijk instrument voor inspraak. Dat bestaat uit een groep Gentenaars die om de vier maanden (juni 2017, oktober 2017, januari 2018 en mei 2018) zal samenkomen om het Circulatieplan mee te evalueren. Het oordeel en de adviezen van het burgerkabinet zullen worden gebruikt om het Circulatieplan te verbeteren en om oplossingen te realiseren voor specifieke problemen. Ten slotte is er nog het mobiliteitsforum, dat moet het komende jaar een discussieplatform worden waar bewoners, experts en belangenorganisaties samen met de Stad op een strategisch niveau nadenken over mobiliteit op lange termijn.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren